ગુજરાતી કવિતા અને સાહિત્ય / Gujarati Poems and Literature

 • આદિલ

  આદિલ

  “Adil” means righteousness/fairness. The poem is dedicated to the courageous women of Iran and Afghanistan who are fighting for freedom for themselves and future generations. Hats off to these women’s spirit, resilience, and vision. It is also dedicated to all the wonderful women, ladies/girls/daughters/sisters/mothers/friends, who have played an important role in my upbringing and continue… Read more

 • ધુમાડો

  Reduced visibility from fog, smoke, etc., distracts us from the real world. Then the question is, what is real? ધુમ્મસ અને ધુમાડો કરતા અંધકાર સારો. અંધકાર આપણને સજાગ તો રાખે. ધુમાડા માં ખુલ્લી આંખ જે ભાળે તે બધું માની લેવા નું મન થાય. સાચા દર્શન કરવા માટે ધુમાડો દૂર કરી આગ જ પ્રગટાવવી પડે. ગવાઈ…Read… Read more

 • પડછાયો કે છાંયો

  પડછાયો કે છાંયો

  Logical simples cannot be described, they can only be experienced! જે સહજ છે એ ભાષા થી સમજાવવું અશક્ય છે, એને માટે જોઈએ એક અલગ જ પરિભાષા… Read more

 • ભાઈ, ભારે કરી.

  ભાઈ, ભારે કરી.

  દરેક નું જીવન અને એના સંજોગો અલગ. એટલે દરેક ની હદ અલગ અને મુક્તિ (liberation) ના પથ અલગ. પણ કોઈક જોઈ રહ્યું છે, અને કહી રહ્યું છે. કે ભાઈ, ભારે કરી! Read more

 • નિર્ણય કર્યો.

  નિર્ણય કર્યો.

  What do you want to achieve in life? What is your goal? તું જીવન માં શું બનવા માંગે છે? આ સવાલ નો આજે જવાબ મળ્યો… Read more

 • ક્યાં જવું (?)

  ક્યાં જવું (?)

  ગુજરાતી ભાષા ખૂબ મજાની છે. ક્યાં જવું એક પ્રશ્ન હોય શકે, એક ઉત્તર હોય શકે અને એક કંટાળેલું વાક્ય પણ. તમે નક્કી કરો કે આ કવિતા એક પ્રશ્ન છે, એક ઉત્તર , કંટાળો કે પછી એક ફરિયાદ! Read more