પડછાયો કે છાંયો

Logical simples cannot be described, they can only be experienced!

જે સહજ છે એ ભાષા થી સમજાવવું અશક્ય છે, એને માટે જોઈએ એક અલગ જ પરિભાષા…

ખુલી આંખ, જોયું તું જોડાયો, બધા ની સલાહ માં હું અટવાયો,
આવ્યું ભાન કે આ તો હૃદય ના જોડાણ, તું ઓળખાયો, નકામો જ હૂં ગૂંચવાયો…(૧)

વન માં થશે ટુંક માં પ્રવેશ, રહ્યા આપણે કેટલા દેશ,
પણ તને ના થોડોય લેશ, તે કદી ના રાખ્યા દ્વેષ…(૨)

દિવસ અને રાત, પૂનમ હોય કે અમાસ,
તેં ક્યારેય ન છોડ્યો સાથ, તું હમેશ રહ્યો આસપાસ…(૩)

હું રહ્યો એજ, પણ તું બદલાયો.
તેજ માં તો સૌ હાથ લંબાવે, પણ પ્રકાશ ઓછો જોઈ તું લંબાયો…(૪)

સમજતા લાગી વાર, ચંદ્ર એજ, છબી અનેક.
આંઠ માં હું, શૂન્ય તું, તૂટશે ઘટ ને થાશું એક…(૧૦૮)

મને એમ કે મારા થકી તું, પણ કાળો કાન ને કાળો પડછાયો,
સત્ય એજ કે, તું મારો છાંયો ને હું તારો પડછાયો..(૬)


This poetry was written by Bhavin Shukla on 19th Dec 2022.